Beboerrepræsentationen har været på ‘havevandring’

Ordet dækker ikke over – som måske antydet – en hyggelig slentretur i gårdhaven. Men derimod et årligt møde med vores ejer Patrizia samt ejendommens administrator, Cobblestone.

Tanken er, at man mødes på ejendommen og sammen ser på, hvad vi som lejere har af ønsker og behov til faciliteter, fællesarealer og den slags.

Men det var såmænd vældig hyggeligt. Tonen var rar og konstruktiv, da to repræsentanter fra beboerrepræsentationen mødtes med Pernille fra Cobblestone samt Nikolaj fra Patrizia den 12. juni 2018.

Tanken var, at referatet skulle underskrives af Nikolai og Patrizia, for på den måde at blive et fælles og forpligtende dokument. Men kort efter fik Nikolaj nyt arbejde. Siden da har vi haft svært ved at få kontakt med hans afløser – altså den person, der er ansvarlig for vores Applebys Plads.

Men vi tænker, at de selvfølgelig fortsat står ved de ting, som Nikolai og vi blev enige om dengang. Med eller uden underskrift fra Patrizia. Herunder er til orientering for alle lejere referat af havevandringen 2018:

– Fintech Lab. Patrizia (P) vil se på muligheden for at placere skilte på bordene i haven, så det fremgår, at beboere på Applebys Plads har brugsret til skiltene frem for medarbejdere fra Fintech Lab. Der har været rift om bordene i sommerens løb.

– Skiltning i forhold til uønskede, sovende gæster i gården i sommerperioden. P betoner, at det hører til normalen med hjemløse, når man bor i centrum af en storby. De oplever det samme i andre lejemål. P vil dog se på, om der kan komme skilte op, så politiet har hjemmel til at bortvise sovende gæster.

– Skralderum. Det kommer bag på P, at skralderummet er åbent, benyttes af andre end beboere på Applebys Plads samt ikke har belysning. P vil se på, om der kan etableres belysning samt få styr på låsen, så ikke alle kan gå ind.

– Legepladsen. Efter ønske fra BBR vil P lade vicevært gennemgå legepladsen, så den overholder forskrifterne. Der gøres fra BBR opmærksom på, at der er rådne træpæle samt gennemtæring ved gyngen og at sandet er temmelig gammelt.

– Gamle cykler. P vil fjerne gamle cykler 1-2 gange årligt, så der er bedre plads til parkering. Fjernede cykler overdrages til politiet.

– Havebænke. Der er i højsæsonen rimelig run på bænkene. Derfor ønskes et eller to ekstra borde. P vil kigge på indkøb af nye borde. Det ønskes også, at de nuværende gennemgås for slitage og eventuelt slibes og males.

– BBR spurgte ind til fremtidsplaner for nedre have inkl. skulptur. Om der var planer om udførelsen at de nye areal. P beder om tålmodighed lidt endnu, da der er forestående planer.

– Nøglekort/tyveri: Kort fra omkringliggende firmaer er blevet nulstillet deres kort. P undersøger om der evt kan installeres kameraer i selve kælderrummet. Dette for præventivt at undgå flere tyveri fra vores kælderrum.

– Areal ved kajen og parkering. BBR spørger ind til fremtid for kajareal. P understreger, at efter byggeri er færdiggjort, vil der ikke længere være parkering ved kajareal og området skal henstå som det gjorde før byggeri.

– Flisesti fra Langebrogade ind til gården. Fliserne er kørt i stykker og der er mellemrum mellem fliser, der kan fange cykelhjul. P understreger, at arealet efter byggeriets færdiggørelse skal henstå som før, hvorfor man må forvente, at ødelagte fliser retableres.

– Storrengøring af elevatorer. P indhenter tilbud.

Reklamer

MØDEREFERAT, BEBOERREPRÆSENTATIONEN, 19 JUNI

Til stede: Anette Dreyer, Poul Erik Olsen, Johnny Bremer og Mads K. Nielsen.

1) Arbejdsmetode det kommende år

Beboerrepræsentationen (BBR) beslutter, at den i indeværende periode mødes cirka en gang hver anden måned, hvor vi samler op på og tager beslutninger i relevante sager.

Næste møde. Torsdag den 23. august klokken 19.30.

Den daglige kommunikation, der tilgår BBR via mail, facebook eller lign. tager Johnny Bremer og Mads K. Nielsen sig af. De sørger ligeledes for, at alle henvendelser med sager kommer på dagsordenen for næste møde, hvor vi samlet vil tage beslutninger på de tilgåede henvendelser. Beslutninger vil blive kommunikeret ud via referat på hjemmeside samt henvisning hertil på facebook-side.

2) Kasserer og økonomi

Poul Erik Olsen fungerer som kasserer for BBR. Anette Dreyer får også adgang til konto og bistår med at få adgang til denne.

3) Verserende sager

  • Parkerings- og støjproblemer langs kanal: Patrizia oplyser under seneste havevandring, at arealet langs kanalen efter byggeriets færdiggørelse atter lukkes for at trafik + parkering. BBR får Patrizia underskrift på dette samt sender henstilling fra BBR om, at lejere oplever gener med larm fra håndværkere mv, hvorfor arealet også friholdes for støjgener for fremtiden efter byggestop (Mads formulerer henstilling).
  • Nøglekort-sag via LLO. Beboer Henrik Storch fører via LLO sag i Huslejenævnet angående nøglekort. BBR betaler gebyr for sagsføring og står samlet bag, at problematikken afprøves juridisk.
  • Beboere oplever træk og kulde fra isoleringslister mellem stue / køkken og altan. BBR er opmærksomme på sagen og samarbejder med LLO om, hvorvidt der er behov for en yderligere rundspørge i ejendommen. Mener LLO det er tilfældet, så faciliterer BBR den på facebook-side.
  • Overførsel af BBR-opkrævning fra Patrizia til BBR: BBR opfordrer til, at det fortsat sker månedsvis for at undgå at komme i minus efter LLO-abonnementsbetaling.
  • BBR er positive over for at støtte initiativ med sommerfest i august økonomisk. Anette Dreyer taler med arrangører om dette.
  • BBR tager initiativ til at skifte opslagene med kontaktoplysninger på BBR, der i mange opgange er forældede.(Anette Dreyer). BBR-kontaktoplysninger skal stå med følgende data: Anette Dreyer, 21 st. tv. Mads K. Nielsen, 17 2th. Johnny Bremer, 19 2 th. Poul Erik Olsen, 23 3 th samt BBR fælles mailadresse (Johnny Bremer overtager viderestilling fra afgående koordinator)
  • Koordination af boremaskine: Anette Dreyer vil gerne stå for udlån af den tilbageværende boremaskine såfremt det måtte være nødvendigt.
  • Set i lyset af de mange tyverier opfordrer BBR inden næste møde beboerne på facebook til at oplyse alle aktive nøglekort-numre til Damsgaard, så ikke-aktive kort kan blive annulleret.
  • Havevandring juni 2018: Johnny Bremer skriver referat, der sendes til Patrizia for gensidig underskrift. BBR lægger referat på hjemmeside og facebook (Mads).

4) Nye indsatsområder i kommende år

  • BBR vil arbejde for indflydelse på udformningen af det nye, fælles gårdareal, således at det også kommer beboere i det ‘gamle’ Applebys til gode og ikke kun det nye byggeris beboere. Første skridt er at få overblik over processen.

Referat: Beboerforeningens årlige beboermøde, 22.3.2018

Referat efter dagsorden

1) Johnny Bremer valgt til dirigent. Mads K. Nielsen valgt som referent.

2) Beboerrepræsentationens beretning:
Beboerrepræsentationen (BR) skitserede udlejers forretningsgang med renovering ved udflytning samt forskellighed i lejekontrakterne med vedligehold af hårde hvidevarer, mv. BR oplever at der i lejekontrakterne er strammet betragteligt op i tillægsparagraffer. BR har kollektivt medlemskab af LLO og kan rejse sager den vej. Det samme kan hver enkelt beboer – benytte det kollektive medlemskab ti l at rejse individuelle sager ved LLO.
BR fortæller der er en konstruktionsfejl i ejendommen der medfører tilstoppede rør fra lejlighed til afløb. Forrige ejere accepterede at udlejer skulle afholde evt udgifter herfor – men nye udlejer (Patrizia) hævder, at det er lejers ansvar at rense bemeldte afløb. Det er formentlig et område som BR vil se på i kommende periode via LLO.
BR omtaler havevandring med udlejer i maj 2017. BR mødes med udlejer og taler om behov, mangler og går en tur på ejendommen og besigtiger. Efter havevandring 2017 blev skrevet referat og lagt på hjemmesiden. Patrizia var efterfølgende ikke enige i referat. BR oplevede det som om de indrømmelser der blev givet under det fysiske møde blev skudt ned efterfølgende. BR oplever det som en frugtesløs proces at mødes med udlejer til havevandring. Blandt andet sandet i legepladsen, der ikke er skiftet i fire år, mener udlejer ikke behøver udskiftning efter forskrifterne.
BR oplever det som om det eneste der nytter er juridisk sagsgang via LLO eller huslejenævn. Det er en langvarig proces som ikke endnu er afprøvet. BR har haft aftalt møde med LLO i forgangne periode, men det blev aflyst på grund af sygdom.
Det oplyses at en beboer har startet sag igennem LLO angående nøglekort og lejers betaling for udskiftning af ejendommens nøglekortssystem. Udgift til skifte af batteri + udskiftning af lås tilfalder lejer. Batteri = 200 kr. Ny lås = 1700. Det er en spændende sag at følge, idet der juridisk kan argumenteres for det er ejendommens fælles system der er nedslidt og derfor er udgiften ejendommens ejer / udlejer.
Forrige periode blev gjort indsigelse mod medregnet nedkølingsafgift i varmeregnskab. Udlejerne fik penge tilbage. Det samme er ikke sket i forgangne periode. Det vides ikke, om administrator er blevet bedre til at styre returvarme. Intet tyder på, at der i denne periode er blevet betalt for meget på grund af afkølingsafgift.

3) Årsregnskab for sidste år. Regnskab uddelt i kopi. Indtægterne er lavere i perioden, bemærkes det. Et udtryk for flere ledige lejligheder i ejendommen. Det bemærkes at udlejer har for vane at betale kontingentpengene sent, hvilket er problematisk hvis betalingen forfalder EFTER kontingent til LLO skal forfalde. Forsamlingen godkendte regnskab.

4) Fremtidig virksomhed
Væsentligt for BR i kommende periode:
Tage konflikter med udlejer.
Styrke kommunikation på hjemmeside og facebook med erfaringer og viden fra ovenstående.
Opdatere og skifte opslag i opgangene.
Styrke kommunikation om det løbende arbejde i BR.
Beboere (BB) opfordrer til at gøre noget ved skralderum, der henstår svinsk og ufremkommeligt. BB har set en rotte i skralderum. BB fortæller at kommunen er informeret om rotte tidligere.
BB fortæller at meget skrald fra det igangværende byggeri blæser ind i Applebys Have. BB fortæller at byggeleder på byggeriet er effektiv hvis man kan få fat på ham.
BB opfordrer til at gøre noget ved gentagne cykeltyverier i kælderen. BB har kontaktet vicevært, der ikke har fundet noget på overvågningskameraer op oplever det som forgæves at kontakte udlejer / vicevært med tyveriproblemet. Det opleves som et kæmpeproblem at beboere ikke kan have ting i fred.
BR opfordrer til at påvirke kommende lejere og derved Patrizias evne til at genudleje ved at kommunikere om de oplevede problemer på Applebys Plads. BB nævner Trustpilot som en mulighed for dette.

5) Fastsættelse af beløb til dækning af BB arbejde. Kontingent er pt. 28 kr. pr. lejlighed. BR indstiller til at fortsætte med samme beløb. Der var ingen indvendinger herfor.

6) Valg af BR og valg af revisor
Nyvalgt bestyrelse:
Johnny Bremer (19, 2. th.), Mads K. Nielsen (17, 2. th.), Poul Erik Olsen (23, 3. th.), Anette Dreyer (21, st.tv).
Revisor Birgitte Hagen modtager genvalg.
Genopstiller ikke: Gitte, Niels, Peter, Birgit.

7) Eventuelt
BB takker afgående medlemmer for indsatsen med byggeriet. En stor indsats, der har reduceret byggeriet fra noget meget slemt til noget tåleligt.
BB opfordrer også til at vi som beboere selv tager affære og fx skifter sand i sandkasse som en provokation med en forhåbentlig positiv effekt.

Byggeleder oplyser…

Bygherres illustration af facade mod gården. Tilføjet dette opslag af beboerrepræsentationen.

Vi er nu ved at være nået så langt, at vi skal til at rejse betonelementer.

Den nuværende kran bliver taget ned i slutningen af U43, og en ny, med større løftekapacitet, opsættes i starten af uge 44.

Herefter begynder huset så småt at rejse sig, og lige omkring/efter årsskiftet skulle stue – 4. sal gerne stå rejst i betonelementer, forudsat at vejret og temperaturen er med os. I januar begynder vi på 5. salen, som bliver opbygget i stål.

Sidenhen kommer vinduerne i, og mureren begynder at sætte nogle sten på huset.

Med venlig hilsen

CG Jensen

___________________________­­­­

Thorkild A. Guldberg, Byggeleder